top of page

תקנון קורס שמועבר בזום

רכישת קורסים באתר

 • רכישת קורסים תתבצע רק לאחר רישום לאתר, הכולל הזנת פרטים אישיים וקבלת שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל צד שלישי.

 • במידה ומצא המשתמש כי חשבונו נפרץ ידווח על כך מיידית לגילי רותם יפרח למייל gilirotem.design@gmail.com.

 • על המשתמש לדאוג לחיבור מתאים לרשת האינטרנט, שיאפשר צפיה רציפה בתוכן הקורס, אשר ישודר על גבי רשת האינטרנט.

 • לא ניתן להוריד את תכני הקורסים למחשב האישי.

 • תכני הקורסים שיועברו דרך אפליקציית זום הינם בבעלות הבלעדית של גילי רותם יפרח, ובכל מקרה לא ניתנת למשתמש כל זכות בתכני הקורסים מלבד הזכות לצפייה אישית, שאינה מסחרית.

 • המשתמש מאשר קבלת חשבוניות דיגיטליות אשר יופקו וישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שאיתה נרשם לאתר וזאת במקום משלוח חשבוניות מודפסות בדואר.

 • המשתמש מאשר לגילי רותם יפרח לשלוח אליו באמצעות המייל הודעות ותכתובות הנשלחות מפעם לפעם מהסטודיו, ניתנת האפשרות לבטל קבלת הודעות ותכתובות אלו.

 • משתתף בקורס אשר יפסיד שיעור מכל סיבה, תשלח אליו הקלטה של השיעור שהפסיד.

מדיניות ביטולים

 • ביטול עסקה ושירות והחזרת מוצרים תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן - התשמ”א 1981, כפי שיתעדכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנות שיוצאו על פיו (להלן : “החוק”).

 • משתמש שרכש את הקורס הדיגיטלי, לא יוכל לבטלו אלא רק בהתאם להוראות החוק בתוך 14 יום מהרכישה בלבד רק בתנאי שהקורס לא נפתח, במקרה כזה, ישנם דמי ביטול של דמי סליקה אשראי וביטול עיסקה בסך 10% מערך התשלום של הקורס.

 • במידה והמשתמש החל לצפות בקורס - אפילו בפרק אחד בלבד, הוא לא יקבל כל החזר על הרכישה, גם לא באופן יחסי לצפייה.

 • גילי רותם יפרח תהיה רשאית להפסיק את מתן השירות למשתמש במידה ולא בוצע התשלום בגין הקורס שנרכש, או שבוטל התשלום בגינו.

הגבלת אחריות

גילי רותם יפרח לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.

bottom of page