top of page

תקנון קורס פרונטלי

כללי

 • קיום הקורס מותנה במספר נרשמים מינימלי של 5 משתתפים. מספר המשתתפים המינימלי לכל קורס עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גילי רותם יפרח.

 • מספר המקומות המקסימלי בכל קורס עשוי להיות מוגבל וכפי שייקבע בעבור כל קורס וקורס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה. הרישום לקורס הינו על בסיס פנוי, אין התחייבות לשמירת מקום בקורס.

 • תאריכי ושעות הקורס נתונים להחלטתה הבלעדית של גילי רותם יפרח או מי מטעמה, כפי שיפורסמו מעת לעת. במידה ומתארגנת קבוצה של 5 משתתפים ניתן לקיים את הקורס במיקום ובתאריך שיתאים לכולם.

 • במקרה של ביטול מפגש בודד ביוזמת המנחה יושלם המפגש באחד מהתאריכים האפשריים ששוריינו לטובת שיעורי השלמה כפי שצוין בפרסום מועדי הקורס.

 • גילי רותם יפרח רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.

רישום לקורס

 • ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתנאי התשלום תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

 • התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. ההרשמה מתבצעת דרך אתר הסטודיו באמצעות כרטיס אשראי, ניתן גם לשלם עבור הקורס באמצעות העברה בנקאית, ביט או פייבוקס. למשלמים בכרטיס אשראי תינתן אפשרות לחלק את העלות למספר תשלומים.

 • מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

 • גילי רותם יפרח ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.

 • למרצה תהא הזכות שלא לקבל רישום של משתתף לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק ולהסביר.

 • למרצה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של פלוני בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

 • משתתף אשר שילם עבור הקורס ומבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך לגילי רותם יפרח בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו. בנוסף להודעה בע"פ יש לרשום הודעה בכתב.

 • משתתף שלא יגיע לאחד מהשיעורים של הקורס המלא, יוכל להשלים את השיעור במועד אחר של הקורס בתיאום עם גילי רותם יפרח. לא יוחזר תשלום יחסי על אי הגעה לשיעור אחד או יותר של הקורס.

 • יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית בלבד ו/או הודעה בעל פה בלבד ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב.

 • מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המנחה.

 • הודעת ביטול שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימי עסקים קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

פרטיות

 • גילי רותם יפרח מתחייבת לשמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

 • משתתפי הקורס מתחייבים לכבד את פרטיות כלל המשתתפים בקורס ומתחייבים שלא להוציא החוצה תכנים ששותפו על-ידי משתתפי הקורס.

 • למשתתפי הקורס תפתח קבוצת ווטסאפ ייעודית ותכלול את כל משתתפי הקורס לצורך העברת הודעות ועדכונים שוטפים מהמנחה. הודעות ועידכונים יועברו גם באמצעות דואר אלקטרוני.

 • בחלק מהקורסים מלווה את הפעילות קבוצת הפייסבוק. המשתתף יודע ומסכים לכך שפעילותו ברשת החברתית פייסבוק הינה על אחריותו בלבד וכי למרצה אין אחריות בגין חסימה או מניעת גישה כלשהי של המשתתף לחשבון הפייסבוק שלו באופן שמונע ממנו פעילות בקבוצה.

 • השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק של הקורס (במידה וקיימת) היא רשותונעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים וגלויים למשתתפים האחרים בקורס.

 • השיעורים בקורס עשויים להיות מוקלטים ו/או מצולמים והמנחה שומרת על זכותה לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיה שלה.

הגבלת אחריות

גילי רותם יפרח לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.

bottom of page